İHALE İLANI 

03 Mayıs 2021 12:55 Doğankent Belediyesi 1205

 

DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI 

İşin adı 

Tahmini Satış Bedeli 

MST marka MST marka M544 T PLUS tipinde 2015 model Lastik Tekerli Kazıcı-Yükleyici İş Makinası 

220.000,00TL  

1- Belediyemize ait araç parkında bulunan;  MST marka MST marka M544 T PLUS tipinde 2015 model Lastik Tekerli Kazıcı-Yükleyici İş Makinası  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi-(c) fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif(artırma) Usulü satılacaktır. 

2- Söz konusu taşınır/taşınmazların muhammen bedelleri;: MST marka MST marka M544 T PLUS tipinde 2015 model Lastik Tekerli Kazıcı-Yükleyici İş Makinası   :220.000,00-TL olup geçici teminat bedeli ;6600,00-TL ’dir.” 

3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilât Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir. 

4- İhale 07.05.2021 Cuma günü saat:14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

5) Taşınırlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir ve 250.00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 

6.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

6.2.1 A)İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE 

2 - Kanuni ikametgâh belgesi(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan)  

3 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi, 

4 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.2.2 B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE: 

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler  

3) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

6.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

6.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

6.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait Noter tasdikli imza beyannamesi,  

6.6 -   İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ve ayrıca ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 

6.7- İhale dokümanının (Şartname) Alındı Makbuzu 

6.8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname. 

6.9-  İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname  

7-Teklifler, ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna(Encümenine) teslim edilecek olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8- İhaleden doğacak tüm masraflar ( damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır 

9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’CE görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.  

                                                                      BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI 

İşin adı 

Tahmini Satış Bedeli 

ISUZU marka 1998 NPR Kamyon tipinde Kamyon   

30.000,00TL  

1- Belediyemize ait araç parkında bulunan;  ISUZU marka 1998 NPR Kamyon tipinde Kamyon  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi-(c) fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif(artırma) Usulü satılacaktır. 

2- Söz konusu taşınır/taşınmazların muhammen bedelleri;: ISUZU marka 1998 NPR Kamyon tipinde Kamyon  :30.000,00-TL olup geçici teminat bedeli ;900,00-TL ’dir.” 

3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilât Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir. 

4- İhale 07.05.2021 Cuma günü saat:14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

5) Taşınırlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir ve 250.00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 

6.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

6.2.1 A)İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE 

2 - Kanuni ikametgâh belgesi(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan)  

3 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi, 

4 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.2.2 B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE: 

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler  

3) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

6.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

6.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

6.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait Noter tasdikli imza beyannamesi,  

6.6 -   İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ve ayrıca ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 

6.7- İhale dokümanının (Şartname) Alındı Makbuzu 

6.8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname. 

6.9-  İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname  

7-Teklifler, ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna(Encümenine) teslim edilecek olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8- İhaleden doğacak tüm masraflar ( damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır 

9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’CE görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.  

                                                                      BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

 

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.