İmar Planı ile İlgili Değişiklik Talepleri

İmar Planı ile İlgili Parsel Sahiplerinin Değişiklik Talepleri;

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son 1 sene içinde alınmış olması gerekiyor)
 • Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri
 • Gerekli kurum görüşleri
 • Plan tadilatı gerekçeli rapor
 • Plan tadilatı örneği (Teklif plan)

İmar Planına Askı Süresinde İtiraz
İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir.

 • Bu konuda yapılacak işlemler;
 • Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğü’nden)
 • Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği
 • Varsa plan teklifi

İmar Durumu Tanzimi

 • Bu konuda yapılacak işlemler;
 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • Röperli kroki

Yapı Ruhsatı İşlemleri
A-Yeni Yapı Ruhsatı;

 • Başvuru dilekçesi
 • Mal sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mal sahibi adres ve telefon
 • İnşaat yeri açık adresi
 • Numarataj
 • Tapu senedi
 • İmar durumu
 • Röperli kroki
 • Harç Bedeli
 • Plankote
 • İstikamet rölevesin
 • Mimari proje (4 nüsha)
 • Betonarme proje (4 nüsha)
 • Statik Hesaplar (4 nüsha)
 • Elektrik projesi (4 nüsha)
 • Telefon projesi (4 nüsha)
 • Sıhhi Tesisat Projesi (4 nüsha)
 • Kalorifer Projesi (4 nüsha)
 • Isı Yalıtım Projesi (4 nüsha)
 • Zemin Etüd Raporu
 • Yapı denetim izin belgesi
 • Yapı bilgi formu
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi
 • Yapı denetim taahhütnamesi
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi 1. taksit
 • Denetçi ve Yrd. Kont. Müh. İkametleri
 • Müteahhit-mal sahibi sözleşmesi
 • Müteahhit vergi levhası
 • Müteahhit ticaret sicil tasdiknamesi
 • Müteahhit noter taahhütnamesi
 • Mimarlar odası durum belgesi
 • İnşaat Mühendisleri Odası durum belgesi
 • Elektrik Mühendisleri Odası durum belgesi
 • Makine Mühendisleri Odası durum belgesi

B-Tadilat Ruhsatı

 • Dilekçe
 • Evveliyat dosyası
 • Mimari proje (4 nüsha)
 • Statik hesap (tadilatla yapının statiğini değiştirecekse)
 • Zemin etüdü

C-Temdit Ruhsatı
a-5 yıllık ruhsat süresi dolmayan inşaatlarda;

 • Dilekçe
 • Evveliyat dosyası
 • b-5 yıllık ruhsat süresi dolan inşaatlarda;

 • Dilekçe
 • Bina işlenmesi
 • Evveliyat dosyası
 • Zemin etüdü
 • Beton basınç deneyleri
 • 98 deprem yönetmeliğine göre statik tahkik

Yapı İzin Belgesi

 • Dilekçe
 • Teknik rapor
 • Kat irtifakı tapusu
 • Ruhsat fotokopisi

Harita ve İstimlak İşlemleri
İfraz-Tevhid:

 • Dilekçe
 • İmar durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden)
 • Değişiklik tasarımı folyesi
 • Tapu
 • Çap (Tapu Müdürlüğü’nden)

Belediye Hisseli Arsaların Satış İşlemi:

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi

İskan İşlemleri

 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi

Bina yerinde kontrol edilip projelerine uygunluğu onaylandıktan sonra aşağıdaki kurumlardan ilişik kesilebilmesi için gerekli yazılar hazırlanır.

 • Vergi dairesi
 • Sosyal sigortalar kurumu
 • Belediye Gelir Müdürlüğü Emlak Bürosu
 • Sivil Savunma Müdürlüğü (eğer binada sığınak varsa)