Hızlı Menü

İHALE İLANI

DOĞANKENT BELEDİYESİ 100. YIL ÇAY BAHÇESİ

Kurumumuz 100. Yıl Ça Bahçesi ve çardak bölümlerini amortisman bedeli karşılığı işletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

Madde 1- İş Sahibi İdareye ait Bilgiler

 1. İş sahibi idarenin ;
 1. Adı                                          : Doğankent Belediye Başkanlığı
 2. Adresi                           : Merkez Mah. Ana Cad. No:48/ - DOĞANKENTGİRESUN
 3. Telefon numarası         : 0454 471 50 30
 4. Faks numarası              : 0454 471 60 93
 5. İlgili personeli Adı Soyadı/ünvanı :Selçuk PATAN (Mali Hizm. Md. V.)

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

 1. Adı: Doğankent Belediyesi 100. Yıl Çay Bahçesi  Amortisman ( Yıpranma ) payı karşılığında 3 yıl süre ile işletilmesi işi.
 2. Miktarı: Sözleşme imzalandığı tarihte başlar 3 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Belediye Başkanlığının onayı ile sözleşme 1yıl + 1 yıl =2 yıl daha uzatılabilir. ( her halükarda süre 5 yılı geçemez)

   Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

 1. İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve 51/g  maddesi uyarınca Pazarlık                                    usulü ile ihaleye konulmuştur.
 2. İhalenin yapılacağı adres: Doğankent Belediyesi Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi:                            :24/05/2019
 4. İhale saati:                             : 15:00
 5. İhale komisyonu toplantı yeri: Doğankent Belediyesi Toplantı Salonu.
 6. İhale İKN                                            : 2019/238601

Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

 1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zo­runludur.
 1. İhale dokümanının görülebileceği yer: Doğankent Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü
 2. İhale dokümanının satın alınabileceği yer:  Doğankent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
 3. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 250- ( İkiyüzElli )TL
 1. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgeler­de yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: 24/05/2019 Saat:15:00
 2. Tekliflerin sunulacağı yer: Doğankent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
 1. Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 24/05/2019
 2. Son teklif verme saati                      :  15.00

 

Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir:

  6.1. Gerçek kişi ise Türkiye’de tebligat için kanuni ikametgâh belgesi veya adres beyanı belgesi

  6.2. Tüzel kişi ise Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı belgesi)

  6.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapılacağı yerin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bendlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

 

6.4. İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

             c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b),(c) ve (d) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

6.5. Diğer Belgeler:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.6. Muhammen Bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vermesi,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya Doğankent Belediye Başkanlığı'nın Ziraat Bankası Doğankent Şubesi  1701-25208451-5014 nolu hesabına yatırılacaktır.

 6.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

6.8.  2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname

6.9. İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış olmalıdır.)

6.10. Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış olmalıdır.)

6.11. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu

6.12. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

 

Madde 7- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

 

Madde 8-  Muhammen Bedel 1 (bir) yıllık 18.000,00 (Onsekizbin) TL’dir.

 

Madde 9-  İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)

 

Madde 10- İş bu ilan 2 sayfa ve 10 (on ) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

 

 

İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmıştır.  14/05/2019

 

 

 

Eklenme Tarihi : 16.05.2019 15:28:48 | Okunma Sayısı : 802